การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

ประจำปี 2566

O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤต.pdf