รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ 

ประจำปี 2565

O22รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัส.pdf