แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O19 ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 66.pdf